مرکز آموزش بازرگانی کاشان

تجارت

اصول و فنون مذاکره

هدف دوره :

هدف اصلی این کارگاه افزایش مهارت ها و دانستنی های لازم برای تسلط به مذاکرات حرفه ای می باشد.

آشنایی با تعاریف مذاکره، مراحل مذاکره، اصول و آداب مذاکره، انواع نقش های مذاکره، انواع و خصوصیات مذاکره کنندگان، نحوه شروع مذاکره، استفاده از عوامل اساسی مذاکره، آشنایی و مقابله با حیله های مذاکراتی.

سرفصل ها:

مشخصات مذاکره کننده حرفه ای
رازهای نانوشته مذاکرات
چگونه بالاترین تاثیر را در طرف مقابل ایجاد کنیم؟
نحوه ورود به اتاق و مکان های صحیح نشستن
انواع نقش ها و ابزارهای کلیدی در مذاکره
نحوه اجرای تاکتیک های پیچیده در مذاکره
مزایا و معایب حضور در مکان خود، مقابل یا بی طرف
روش های شکستن بن بست
استراتژی های مذاکره و روش های اجرای آنها
کلیدهای پرسشگری حرفه ای
روش های مقابله با قراردادهای مکتوب یک طرفه
فرآیند مذاکره و تکنیک های ختم آن
تاثیر گذاری مثبت در مذاکره
نظریه بازی های مذاکره
نقش کلیدی زبان بدن در مذاکرات
به همراه کارگاه ها و بازی های آموزشی

مخاطبین دوره:
کلیه مدیران
کلیه کارشناسان فروش و بازاریابی
کلیه کارشناسان و پرسنل سازمان