نوین تجارت

پانزدهمین دوره مدیریت کسب و کار (MBA)
درباره دوره

مدیریت عالی کسب و کار  (MBA)

اهداف

مدیریت عالی کسب و کار  (MBA)

خروجی دوره

مدیریت عالی کسب و کار  (MBA)

مخاطبین این دوره

مدیریت عالی کسب و کار  (MBA)

مدرس این دوره
دکتر محسن برزگر خلیلی

دکتر محسن برزگر خلیلی

 

سوابق آموزشی و تدریس
 • استاد راهنمای بیش از 100 طرح کسب و کار
 • مدرس دوره های آموزشي همچون خلاقیت، نوآوری و...
 • مدرس دوره های ( MBA ) دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران
 • مدرس دوره های  ( DBA وMBA ) دانشگاه خوارزمي
 • مدرس دوره های ( BLS ) انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف
 • مدرس دوره های ( MBA ) سلامت جهاد علوم پزشکي دانشگاه شهید بهشتي
 • مدرس دوره های کارآفریني برای دانشگاه علوم پزشکي ایران
 • مدرس دوره های آموزشي خلاقیت و کارآفریني برای سازمان ها و مراکز علمي
 • برگزاری دوره در دانشگاه های شریف، تهران، خواجه نصیر، علم صنعت، امیرکبیر، شهید بهشتي، شاهد، دانشگاه زنجان، کرمان و.....
 • مدرس دوره های ( MBA ) در پرورش خلاقیت و ایده یابي، مباني کارآفریني در دوره یک ساله ..

دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران

 • مدرس دوره های پرورش خلاقیت و ایده یابي، تدوین طرح کسب وکار در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد
 • مدرس دوره های پرورش خلاقیت و ایده یابي برای دانشگاه های سراسری برای وزارت علوم
 • مدرس دوره های مرتبط با کارآفریني برای دانشگاه های آزاد اسلامي مانند دانشگاه آزاد اسلامي قزوین، دانشگاه آزاد تهران جنوب و ...
 • مدرس دوره های پرورش خلاقیت و ایده یابي برای دانشکده صنعت نفت ویژه شرکت های پتروشیمي و شرکت ها و سازمان های نفتي
 • مدرس دوره های آموزشي برای مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت ها مانند: بانک مسکن،

پتروشیمي امیرکبیر، ایساکو و...

 • برگزاری کارگاه و دوره های آموزشي در تمامي استان های کشور) مازنداران، گیلان، فارس، اصفهان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خراسان رضوی و
 • مدرس پرورش خلاقیت و ایده یابي در دوره تربیت مربي کارشناسان ارشد استان های کشور

سازمان فني حرفه ای

 • مدرس پرورش خلاقیت و ایده یابي در دوره تربیت مربي کارآفریني دوره مشترک موسسه کار و

تامین اجتماعي و دانشکده کارآفریني

 • مدرس پرورش خلاقیت و ایده یابي در دوره تربیت
 • مربي کارآفریني دوره مشترک موسسه کار و تامین اجتماعي و شرکت اندیشه گستر
 • برگزاری دوره های طرح مدل کسب و کار برای دانشجویان ارشد و دکتری نانو با همکاری ستاد

نانو کشور

 • مدرس کارگاه های پرورش خلاقیت و ایده یابي برای مرکزآموزش های آزاد کاربردی و تخصصي

دانشکده کارآفریني برای مدیران و کارشناسان

 • مدرس دوره های آموزشي در زمینه خلاقیت ، کار تیمي و کارآفریني در مدارس آموزش و پرورش مناطق مختلف
 • مدرس دوره های آموزشي در زمینه خلاقیت ، کار تیمي و کارآفریني در مراکز رشد و توسعه، 3 ،6 ،9 ،8 ،5 ، کارآفریني شهرداری منطقه 2
 • برگزاری دوره های آموزشي در زمینه خلاقیت، کار تیمي و کارآفریني برای دبیران کارآفریني سطح متوسط شهر تهران، دبیران کارآفریني سطح متوسط شهرستان کرج ( آموزش ضمن خدمت ) و...
 • مدرس دوره های آموزشي در زمینه خلاقیت برای موسسات خیریه مانند رعد و...
 • مدرس دوره های آموزشي برای فرهنگسراها مانند فرهنگسرا نظامي، فرهنگسرای دانش آموزی مناطق، برای کارکنان و مدیران حوزه هنری، کسب و کار خانگي شهرداری منطقه 15
 • مدرس دوره های آموزشي برای دانشگاه های تربیت معلم مانند کرج، شهید رجایي و
 • برگزاری کارگاه های خلاقیت، مباني کارآفریني، مفاهیم کسب وکار در دوره های 72 ساعته مرکز کارآفریني دانشگاه تهران و دانشکده کارآفریني دانشگاه تهران
 • برگزاری کارگاه های خلاقیت و کارآفریني در دوره های 72 ساعته سازمان همیاری اشتغال تهران و کرج
 • برگزاری کارگاه های آموزشي در زمینه راه اندازی کسب و کار و کارآفریني، پرورش خلاقیت و ایده یابي، تکنیک های خلق ایده و نوآوری، شناسایي فرصت، طراحي مدل کسب و کار، تدوین طرح کسب و کار، مدیریت بازاریابي و فروش برای سازمان ها و شرکت ها
مهارت های علمی و تخصصی
 • داور ملي جشنواره کارآفرینان برتر کشور
 • مدرس دوره های مدیریتي در دانشگاه ها، سازمان ها و شرکت ها از سال 83 تا حالا
 • مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارهای جدید و خلاقیت و نوآوری از سال 86 تا حالا
 • مدیر آموزش خانه کارآفرینان ایران
 • مدیر آموزش و ترویج ستاد کارآفریني شهر تهران کل مناطق  اول از سال 86  تا سال 87
 • مدیر آموزش مرکز رشد و توسعه کارآفریني شهرداری منطقه 2سال 85
 • مدیر روابط عمومي مرکز کارآفریني دانشگاه تهران 81 تا 85
 • مسئول اموراجرایي 82   GIAN(German-Iranian Alumni Network )  تا 8                                     
 • مشاور بازرگاني شرکت های مانند نشر فاطمي، مازرونفوم ...
 • و مشاور کسب و کارهای نوپا و راه اندازی کسب و کار
 • کارشناس و مشاوربرنامه های رادیویي و تلویزیوني
 • عضو شورا فرهنگي شهرداری منطقه 6از سال 94 تا حال
 • دبیر کارگروه تشکل های کارآفریني مناطق 22 گانه
 • عضو شورا مشاوران طراحي بخش کودک موزه دفاع مقدس
 • حامي برتر کارآفریني در آموزش و پرورش استان تهران سال 86
 • مسئول اجرایي برگزاری اولین همایش انجمن فارغ التحصیلان ایراني از آلمان
 • مدیر اجرایي باشگاه دانشجویان –برگزاری همایش" آموزه های مولانا برای انسان معاصر "
 • کادر اجرایي- دومین جشنواره کارآفریني شاخه کاردانش در دانشگاه تهران
 • مسئول امور اجرایي –دومین جشنواره کارآفریني شاخه کاردانش دانشگاه تهران
 • مسئول اجرایي(IT) –برگزاری همایش
 • دبیر اجرائي –نخستین جشنواره کسب و کار های دانشجویان و نوآوری
 • کادر اجرایي- برگزاری سومین همایش انجمن فارغ التحصیلان ایراني از آلمان
 • مدیر اجرائي –برگزاری چهارمین همایش انجمن فارغ التحصیلان ایراني از آلمان
 • دبیر تشکل های کارآفریني منطقه 5
 • هیات موسس کانون کارآفرینان جوان در فرهنگسرای کار
 • فعالیت در مجله های کارآفریني دانشگاه تهران
 • فعالیت در زمینه خلاقیت به عنوان عضوء گروه تکان (توسعه کاربرد اندیشه های نو )
 • طراحي و اجرای بازی های تیمي و خلاقیت 83 تا حال
 • راه اندازی سایت ایده، خلاقیت و نوآوری
 • راه اندازی اولین کلینیک کارآفریني سلامت با همکاری جهاد علوم پزشکي ایران
 • رییس هیات مدیره موسسه نانو فناور کیان گستر
 • راه اندازی مدارس مبتکر نوین در سردار جنگل
 • راه اندازی مرکز تخصصي کارگاه مادر و کودک از سال 86
 • راه اندازی 5خانه خلاقیت
 • راه اندازی کلینیک استعداد یابي کودک و نوجوان در منطقه یک
 • طراحي و ثبت 10 اسباب بازی و تولید 4اسباب بازی فکری
 • کارخانه تولید استندهای نمایشي پایان پروژه (شرکت شبکه ارزش آفرینان خلاق اول 85 تا حالا)
 • برگزاری دوره های آموزشي کارآفریني با همکاری دانشکده کارآفریني و پارک علم و فناوری

دانشگاه تهران(شرکت آینده گستر خلاق اول 89 تا حالا)

 • فعالیت در زمینه برگزاری دوره های آموزشي، برگزاری جشنواره ها و همایش ها در زمینه کودک خلاق


فعالیت های علمي: پایان نامه دکتری در مرحله دفاع (ارائه مدل قابلیت های نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان )

مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

Proposing the Model of Open Innovation Capabilities in

Knowledge-based Firms (Case Study: Knowledge-based Firms of

Science and Technology Park of University of Tehran)

پایان نامه ارشد:

شناسایي شایستگي های سازماني اثر گذار بر موفقیت کسب وکارهای الکترونیک (بنگاه – مشتری) در شهر تهران

 • Effective Organizational Competencies in Success of E-business (B to C) 
 • Identifying Individual Factors and Effective Backgrounds in Distinguishing Social Entrepreneurial Opportunities
 • Theevaluation of relationship between IT and financial performance  and production strategies in the Investment Company of Iran

industrial development (LLP)

 • Knowledge Production by Applying Information Technology

System and its Impact on Organization Effectiveness (Case Study:

Khorasan Razavi Technical & Vocational Training General Office)

 • Entrepreneurialapproachto human resource management and its  relationship with internal sapace
 • کتاب کارآفرینان برتر ایراني انتشارات هم پا، سال 87
 • کتاب خلافیت انتشارات هم ، سال 87
 • کتاب شروع کسب و کار شخصي از ایده تا عمل انتشارات هم پا، سال 88
 • مجموعه کتاب برای کودکان در زمینه خلاقیت و نوآوری

 

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی