نوین تجارت

کارگاه جذب و استخدام و مصاحبه ی شغلی
درباره دوره

کارگاه جذب و استخدام و مصاحبه ی شغلی

اهداف

کارگاه جذب و استخدام و مصاحبه ی شغلی

خروجی دوره

کارگاه جذب و استخدام و مصاحبه ی شغلی

مخاطبین این دوره

کارگاه جذب و استخدام و مصاحبه ی شغلی

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی