نوین تجارت

کارگاه راه های مبارزه با پولشویی
درباره دوره

کارگاه راه های مبارزه با پولشویی

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی