مرکز آموزش بازرگانی کاشان

توضیحات

آموزش اصناف

اساتید
آقای خرمی: آیین نامه های اداره اماکن

آقای حمیدی: آیین نامه قانون کار

آقای سیدی: آیین نامه قوانین نظام صنفی

آقای خواجه نوری: اخلاق و مکاسب

آقای سبطینی: مشتری مداری و خرید و فروش الکترونیک

آقای جهانی: قوانین و مقررات مالیاتی و شهرداری

نکته ۱: در صورت عدم حضور در تاریخ های مقرر گواهینامه های آموزش جهت صدور پروانه کسب به افراد تعلق نمی گیرد.
نکته ۲: متقاضیان حداکثر تا یک روز قبل از شروع کلاسها نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.