مرکز آموزش بازرگانی کاشان

توضیحات همایش

اصول حرفه ای مذاکره در فروش

اصول حرفه ای مذاکره در فروش