مرکز آموزش بازرگانی کاشان

متن خبر

شروع هفتمین دوره مدیریت عالی کسب و کار با حضور دکتر عیسی خانی