نوین تجارت

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
درباره دوره

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)

اهداف

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)

خروجی دوره

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)

مخاطبین این دوره

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی