نوین تجارت

تک درس تکنیک های فروش
درباره دوره

تک درس مدیریت فروش

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی