نوین تجارت

تک درس استعدادیابی از طریق مدل جهانی دیسک
درباره دوره

تک درس استعدادیابی از طریق مدل جهانی دیسک

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی