نوین تجارت

تک درس رفتار شناسی از طریق تست کلیفتون
درباره دوره

تک درس رفتار شناسی از طریق تست کلیفتون

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی