نوین تجارت

مهارت سخنوری و فن بیان
درباره دوره

             کارگاهی:

فن بیان موثر

مبانی سخنوری

مدیریت کلامی

اتیکت و زبان بدن

بداهه گویی

 

              دانشی:

مهارت خودشناسی

مهارت های ارتباطی

فنون ارتباط موثر

اهداف

مهارت در بیان و سخنوری

خروجی دوره

مهارت در بیان و سخنوری

مخاطبین این دوره

کلیه ی افراد

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی